Eftelya

Eftelya Eftelya Bayar Şahin Akor
Eftelya Eftelya Hakan Yeşilyurt Akor
Eftelya Eftelya Yeninur Ada Akor
Eftelya Eftelya Bayar Şahin Spotify
Eftelya Eftelya Hakan Yeşilyurt Spotify
Eftelya Eftelya Petek Dinçöz Spotify
Eftelya Eftelya Yeninur Ada Spotify
Eftelya Eftelya Zülfikar Özer Spotify
Eftelya Eftelya Hakan Yeşilyurt Tab
Eftelya Eftelya Hakan Yeşilyurt Söz