Sabır Taşı

Sabır Taşı Sabır Taşı Muazzez Ersoy Nota
Sabır Taşı Sabır Taşı Aysegül Spotify
Sabır Taşı Sabır Taşı Cimilli İbo Spotify
Sabır Taşı Sabır Taşı Muazzez Ersoy Spotify
Sabır Taşı Sabır Taşı Müşerref Akay Spotify
Sabır Taşı Sabır Taşı Selami Şahin Spotify
Sabır Taşı Sabır Taşı Selami Şahin Spotify
Sabır Taşı Sabır Taşı Şükran Ay Spotify
Sabır Taşı Sabır Taşı Taşkın Sabah Spotify
Sabır Taşı Sabır Taşı Yalın Spotify
Sabır Taşı Sabır Taşı Muazzez Ersoy Söz